ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ

4-ДНЕВЕН ИНТЕНЗИВЕН СЕРТИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР

ЛЕЧЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАВМАТИЗМА

KOMПЛЕКСНО КОНСЕРВАТИВНО ОРТОПЕДИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА СПОРТНИ И БИТОВИ ТРАВМИ

ДИАГНОСТИКА, ЕКСПЕРТИЗА, ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ, ПРЕВЕНЦИЯ

Острият и битов травматизъм е с размерите на епидемия в модерното общество. Лекари и терапевти от различни специалности се борят с този проблем, но за съжаление много пъти неуспешно.

Причината е, че травматичното увреждане обикновено е сложен феномен, засягащ едновременно телесни структури, двигателни функции и психиката на пострадалия. В много случаи, освен здравето на пациента, се повлиява и неговата социална активност, професионалната му адекватност както и качеството на живота му – често за дълго, а понякога завинаги.

Лечението на травматизма изисква от специалистите знания и способности в няколко гранични области като: ортопедия и травматология, неврология, спортна медицина, физиатрия, психопатология и др. Именно защото такава комплексна информираност и професионален трейнинг са трудни за достигане, травмите на милиони пациенти по света персистират с години, като се започне от баналните дисторзии, водещи до ставен хипермобилитет и се стигне до травмите на гръбначния стълб, често причиняващи трайна инвалидност.

Интернационалната Миопунктурна Академия, заедно с Клиника Нинов, организират, за първи път в България, квалификационен семинар с такъв комплексен курикулум, на който обучаващите се ще могат да се запознаят с травмиращите фактори, механизмите на увреждането, диагностичната стратегия, видовете терапевтични методи, най-ефикасно и бързо повлияващи нехирургичните травми, както и принципите на превенцията и профилактиката на физическия травматизъм.

Подробно ще бъдат разяснени комплексни методики, от една страна за лечение на спортните и битовите травми, а от друга за комплексното третиране на пост-травматичните парализи (пара и квадриплегии).

Ще бъдат изяснени механизмите на микротравматизма, който при подрастващи спортисти води до масови асептични некрози (Morbus Scheuermann, Osgood-Schlatter, Necrosis apophyseos olecrani ulnae etc.), а при възрастни до остеоартрози на големите периферни стави (gonarthrosis, coxarthrosis etc.).

В едукативния план са включени също предклинични модули по мускулна анатомия, физиология на нервно-мускулния апарат и някои аспекти на общата патология.

Терапевти, борещи се ежедневно с травматизма и свързаните с него сериозни двигателни разстройства и персистиращата мускулноскелетна болка, не би трябвало да се лишат от тази толкова достъпна и важна за професионалното им развитие квалификация.

Този семинар е с добре организиран и интерактивен курикулум, проектиран на базата на акуратни научни изследвания и дългогодишен клиничен опит. Този модел на обучение позволява на обучаващите се веднага да приложат на практика въпросните методики за бързото възстановяване на техните пациенти, страдащи от пост-травматичен двигателен дефицит и инвалидизирани от неподдаващата се на медикаментозно или хирургично лечение хронична болка.

След успешното завършване на семинара, обучаващите се колеги ще се върнат в своите клиники, въоръжени с критично важна информация и практически опит, включващ:

 • Приложна функционална и рентгенова анатомия и разпознаване на основните анатомични маркери.
 • Способността да снемат анамнеза, както и да изпълняват и инерпретират функционални тестове, от които да построят акуратна диагноза.
 • Стратегия за създаване на научно-базирана терапевтична програма.
 • Майсторство в прилагането на мекотъканни мануални техники, ставно хиропрактично манипулиране и дълбоки терапевтични убождания по методиките на миопунктурата, биопунктурата и ортопедичната акупунктура.

Този вид семинари са подходящи за лекари, физиотерапевти (рехабилитатори и кинезитерапевти), акупунктуристи, хиропрактици, остеопати и други медицински работници със солидна парамедицинска и клинична подготовка и съответен образователен ценз (бакалавър, магистър, доктор).

По преценка могат да бъдат допуснати и лечители без специализирано образование, с цел да направят първи сериозни крачки в своята общо-биологична едукация и професионална адекватност.

Уважаеми колеги,

Екипът на Интернационалната Миопунктурна Академия има удоволствието да Ви покани за участие в 4-дневния    сертификационен семинар, третиращ проблемите на травматизма и неговия комплексен мениджмънт.

Семинарът ще се състои в София от 30 януари до  02 февруари 2018 година, всеки ден от 10:00 до 18:00 часа.

Учебната програма е съставена от два модула:

 • Двудневен теоретичен модул (30 и 31 януари), съдържащ презентации, видео материали и групови дискусии, както и представяне на основните диагностични и терапевтични методи, използвани в борбата с травматизма.
 • Двудневен практически стаж в нашата софийска клиника с наблюдение на лечението на реални пациенти и прилагане на терапевтични техники върху колеги от семинара.

Този стаж е със строго клинична насоченост и детайлно разглеждане на най-често срещаните нозологични единици в ортопедията и неврологията, които представляват патологични модели, възникващи и оформящи се по време на остра травма.

Графикът на практическия стаж е гъвкав, позволяващ на участниците да изберат на кои дати да отработят двата дни практика, непосредствено след теоретичния модул на 01 и 02 февруари или по-късно, по споразумение с преподавателите на Академията.

На успешно завършилите семинара ще бъде връчен Сертификат за участие и придобита базова квалификация в пост-травматичния мениджмънт.

Този Сертификат ще даде право за участие в специализираните основни и майсторски курсове по Миопунктура, Ортопедична Акупунктура и Медицинска Хиропрактика, които Интернационалната Миопунктурна Академия оранизира редовно в България и в чужбина.

Цената за участие в този 4-дневен семинар е:

 • 750 лева за български граждани
 • 550 евро за граждани на други държави

Таксата за участие се заплаща преди започване на теоретичния модул, т.е. на 30 януари сутринта.

Предвид ограничената бройка на участниците в семинара, препоръчително е до 29 януари да бъде потвърдено желанието за участие на телефоните на клиниката или по електронната поща.

За повече информация относно семинара, моля обадете се на следните телефони: 02/968-18-18 или 0886121732.

Моля участниците в семинара да се явят в 09:30 часа сутринта, на 30 януари, в Клиника Нинов за регистрация.

Адресът на Клиниката е: град София, бул. Патриарх Евтимий 48 (срещу Първа Градска Болница ).

www.ninov-clinic.com

info@myopuncture.com

ninov8@yahoo.com

Т Е О Р Е Т И Ч Е Н   К У Р И К У Л У М

През тези общо 12 работни часа ще бъдат разяснени етиологията и типичните патогенетични механизми на острите травматични лезии, както и на някои хронични състояния, синдроми и заболявания, които стоят в основата на по-ниската организмова резистентност срещу травмирането. Ще бъдат представени и основните терапевтични техники и методики.

 Някои аспекти на обучението:

 • Дискусия по важни елементи на скелетно-мускулната анатомия.
 • Представяне на концепцията за стрес-мускулите.
 • Представяне на концепцията за „първа спинална линия“.
 • Основен механизъм на нервно-мускулният синергизъм.
 • Важни факти от патологията.
 • Важни факти от клиниката:
 1. Ортопедия и Травматология
 2. Неврология
 3. Патофизиология на болката
 4. Абсолютни терапевтични контраиндикации.

Изкуството на диагнозата:

 1. Анамнеза
 2. Инспекция
 3. Палпация
 4. Физически тестове
 5. Интерпретация на образна диагностика, лабораторни тестове и епикризи

Разискване на някои важни находки и синдроми:

 1. Феномена на функционално скъсеният долен крайник
 2. Тазова дисторзия
 3. Мускулни скъсявания и фиксации провокиращи спинални и тазови компенсации
 4. Диспозиция на сакро-илиачните стави и симфизата
 5. Дисфункция на тазобедрените и коленните стави
 6. Функционално плоскостъпие
 7. Статични отклонения (девиации) на гръбнака
 8. Фасетни сублуксации
 9. Спондилолиза и спондилолистеза
 10. Дископатия, радикулерни и псевдо-радикулитни синдроми
 11. Ставите на главата
 12. Допълнителни ребра
 13. Бааструп синдроми
 14. Спина бифида
 15. Лумбализация и сакрализация

    Терапевтични  методи

I –   Миопунктура, Ортопедична Акупунктура и Биопунктура:

 • Миопунктурата е най-прецизният и ефективен метод в комплексната нервно-мускулна терапия – ключов елемент в модерната не-хирургична ортопедична медицина. В много случаи той е успешна алтернатива на оперативната хирургия.
 • Ортопедичната Акупунктура съчетава най-добрите достижения на съвременната китайска медицина в лечението на травми и дегенеративни заболявания на опорно-двигателния апарат.
 • Биопунктурата е комбинация от инфилтрационни техники, масово прилагани в съвременната ортопедия.

II –   Медицинска Хиропрактика:

 Детайлно изучаване на ставното манипулиране:

 • Ставна игра
 • Ставен блокаж
 • Ставен хипермобилитет
 • Капсулни и лигаментарни лезии
 • Мускулни фиксации
 • Денервация
 • Липса на адекватна мускулна моторика и защита
 • Ставно парафизиологично пространство
 • Мобилизационно пренапрежение
 • Манипулационен вектор
 • Манипулационен тласък
 • Отзяване на ставните повърхности

Вертебрология:

 • Дискова протрузия, хернииране, коренчова компресия
 • Лигаментарна хипертрофия
 • Конституционен фактор
 • Фибринова хиперплазия
 • Костен деформитет
 • Фасетна артроза
 • Бааструп синдроми
 • Вертебрални девиации
 • Вертебро-висцерални феномени
 • Системни заболявания
 • Травми

Периферни стави:

 • Остеоартрит
 • Критерии за протезиране
 • Диференциална диагноза между функционална и морфологична алтерация
 • Хирургични индикации

Пред-манипулативна мускулна обработка:

 • Мануална
 • Иглова
 • Физикална
 • Двигателна

Етапи и периодизация на терапевтичната дейност.

Обща времева и бизнес организация на терапевтичната дейност.

Практическа част:

 1. Basic Scan Protocol (Activator Method)
 2. Холистична вертебрална ревизия (chiropractic assessment & adjustment).
 3. Нервно-мускулни корелации по Арлън Фор
 4. Коренчова декомпресия
 5. Интеркостална невралгия
 6. Травматични луксации
 7. Абрисни фрактури
 8. Асептични некрози
 9. Базиларна импресия
 10. Цервико-краниална диспозиция
 11. Цервико-брахиални и лумбосакрални радикулити
 12. Тежък спортен травматизъм
 13. Травматични парализи
 14. Централно-мозъчни лезии – инсулти, МС, тумори, системни заболявания, травми,
 15. Профилактика
 16. Детайлно разглеждане на гръбначните области и периферните стави и методиката на манипулативно лечение на типичните за дадената област патологични единици
 17. Феномена на функционално скъсеният долен крайник
 18. Тазова дисторзия
 19. Мускулни скъсявания и фиксации провокиращи спинални и тазови компенсации.
 20. Диспозиция на сакро-илиачните стави и симфизата.
 21. Дисфункция на тазобедрените и коленните стави.
 22. Функционално плоскостъпие.
 23. Статични отклонения (девиации) на гръбнака.
 24. Фасетни сублуксации
 25. Спондилолиза и спондилолистеза.
 26. Псевдо-радикулитни синдроми
 27. Допълнителни ребра
 28. Спина бифида
 29. Лумбализация и сакрализация
 30. Дискова патология

III – Мекотъканни техники в Ортопедичната медицина

IV –  Физикални фактори

V – Двигателна рехабилитация

VI – Превенция

 

 


КЛИНИКА НИНОВ

MyoPuncture™

LEAVE A REPLY